Giới thiệu chuyên ngành Thương mại điện tử tại Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM

1. Tầm quan trọng và sự cần thiết đào tạo cử nhân chính qui chuyên ngành Thương mại điện tử

Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương  Đảng khóa XI ngày 16/1/2012 về việc Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 đã chỉ rõ chủ trương cần phát triển nhanh hệ thống thương mại điện tử. Tiếp theo đó, Nghị quyết số 01/NQ-CP tháng 01 năm 2012 của Chính phủ tiếp tục đưa ra chủ trương tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nước, triển khai  thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam đến năm 2020; nghiên cứu, xây  dựng  và  áp  dụng cơ chế  phù  hợp  khuyến  khích  phát triển thương mại điện tử.  Bên cạnh yêu cầu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nuớc về TMĐT, việc phát triển nguồn nhân lực về TMĐT được đặc biệt chú trọng, tập trung chủ yếu vào phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích của TMĐT, đẩy mạnh đào tạo chính quy về TMĐT. Ngày 11/5/2014 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 689/QĐ-TTg về việc “Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 – 2020”, trong đó nội dung quan trọng là tập trung đào tạo 10.000 sinh viên chính qui chuyên ngành Thương mại điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp.

Có thể nhận thấy một điều rằng, ngoài các văn bản, quyết định trên, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, quyết định khác hướng dẫn, triển khai và phát triển thương mại điện tử cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho việc phát triển TMĐT tại Việt Nam. Cho đến thời điểm này, lĩnh vực TMĐT đã khẳng định được vai trò không thể thiếu trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. Trong đó, vấn đề về đào tạo nhân lực chất lượng cao tại các trường đại học, cao đẳng trong lĩnh vực đó được xã hội đặc biệt quan tâm.

Theo báo cáo của Hiệp hội Thương mại điện tử năm 2012, Thương mại điện tử ở Việt Nam đã phát triển khá nhanh trong những năm gần đây. Trong khi hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông đã đáp ứng khá tốt cho sự phát triển thương mại điện tử thì nguồn nhân lực được đào tạo chính quy cho lĩnh vực này còn rất thiếu. Đội ngũ phụ trách thương mại điện tử tại các doanh nghiệp phần lớn là kiêm nhiệm và chưa được đào tạo chuyên nghiệp. Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2012 cho thấy mức độ chung của nguồn nhân lực đáp ứng cho thương mại điện tử trên phạm vi cả nước chỉ ở ngưỡng trung bình. Cũng theo Báo cáo tình hình đào tạo thương mại điện tử tại các trường đại học và cao đẳng năm 2010 của Bộ Công Thương, trong số 125 trường đại học và cao đẳng được điều tra có 49 trường đại học và 28 trường cao đẳng đã giảng dạy thương mại điện tử như một môn học, trong đó trong năm 2012 Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM là 2 trường đầu tiên được Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Công thương chính thức giao thí điểm mở và tuyển sinh ngành Thương mại điện tử dành cho đại học hệ chính qui.

Nhận thấy xu thế tất yếu và điều kiện phát triển đó, Trường Đại học Kinh tế – Luật đã sớm quan tâm và đưa nhiệm vụ mở ngành Thương mại điện tử vào trong chiến lược của Trường giai đoạn 2011-2015 đã được Đại học Quốc gia phê duyệt và thông qua. Có thể nói rằng, cùng với thế mạnh trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý bao gồm cả sự nỗi bậc của ngành Hệ thống thông tin quản lý – một thế mạnh liên ngành là nền tảng và điều kiện tốt cho ngành TMĐT phát triển, điều đó cũng có thể khẳng định ngành đào tạo TMĐT sẽ trở thành điểm nhấn trong hệ thống đào tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật nói riêng và trong Đại học Quốc gia HCM nói chung.

Để chuẩn bị cho kế hoạch mở ngành, trong thời gian 2 năm qua kể từ năm 2011, tập thể Khoa Hệ thống thông tin nói riêng và Trường Đại học Kinh tế – Luật nói chung đã tập trung công tác chuẩn bị bao gồm tuyển dụng nhân sự chất lượng cao có chuyên ngành gần và đúng chuyên ngành, cử giảng viên đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại nước ngoài, trao đổi và làm việc với các doanh nghiệp, tập trung nghiên cứu các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế, xây dựng hồ sơ mở ngành, tổ chức Hội thảo khoa học về phát triển thương mại điện tử, tổ chức toạ đàm về thương mai điện tử và rất nhiều buổi họp tổ chuyên môn. Có thể nói, cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng mọi nguồn lực để tập trung phát triển ngành TMĐT tại Trường.

Tất cả những công tác chuẩn bị trên nhằm mục tiêu mong muốn mở ngành Thương mại điện tử và tập trung đào tạo nguồn nhân lực chính qui chất lượng cao đáp ứng như cầu xã hội và đóng góp cho thương mại điện tử Việt Nam ngày càng phát triển vươn ra khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế, đó là điều mong mỏi nhất của tập thể chúng tôi Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM.

2. Mục tiêu đào tạo

2.1 Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức toàn diện về lĩnh vực kinh tế, quản lý và am hiểu về công nghệ thông tin nhằm cung cấp nguồn nhân lực thương mại điện tử chất lượng cao; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về thương mại điện tử; có chuyên môn, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong thời đại mới.

2.2 Mục tiêu cụ thể

-         Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm việc độc lập, tự nghiên cứu, sáng tạo, có sức khỏe và kỹ năng giao tiếp tốt đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

-         Đào tạo các chuyên gia có khả năng tham gia hoạch định các chiến lược, chính sách, kế hoạch và tổ chức hoạt động kinh doanh nghiêp thương mại điện tử.

-         Đào tạo các chuyên gia có chuyên môn cao trong lĩnh vực thương mại điện tử, nắm vững nghiệp vụ kinh doanh, quản lý và thành thạo công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh doanh tại doanh nghiệp.

-         Đào tạo đội ngũ quản lý có kiến thức vững vàng trong hoạch định, xây dựng và triển khai hoạt động thương mại điện tử tại doanh nghiệp và khả năng quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

-         Đào tạo đội ngũ quản lý chuyên sâu trong việc tổ chức, quản lý và thực hiện toàn bộ quá trình kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, có khả năng nhận biết và giải quyết các vấn đề trong hoạt động thương mại điện tử.

-         Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT)

3.1 Kiến thức:

 1. Hiểu và vận dụng kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia;
 2. Có khả năng áp dụng những kiến thức cơ bản, cơ sở và kiến thức bổ trợ về kinh doanh và quản lý;
 3. Ứng dụng kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin trong các dự án thương mại điện tử;
 4. Phân loại và áp dụng qui trình, tiến trình, thủ tục pháp lý có liên quan đến quản lý, kinh doanh trong thương mại điện tử;
 5. Thẩm định và đánh giá các dự án triển khai thương mại điện tử trong doanh nghiệp;
 6. Khả năng nhận biết nhu cầu và tham gia học tập và nâng cao trình độ suốt đời;
 7. Áp dụng được kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành kinh tế khác;
 8. Hiểu biết về những vấn đề thời sự.

3.2 Kỹ năng:

 1. Thiết kế, xây dựng và quản trị các phần mềm/website tại doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động kinh doanh và quản lý;
 2. Khả năng tự nghiên cứu, phân tích, phản biện và giải quyết vấn đề;
 3. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
 4. Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết báo cáo, xây dựng và bảo vệ dự án;
 5. Khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

3.3 Thái độ:

 1. Hiểu biết trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp;
 2. Nhận biết trách nhiệm với bản thân và cộng đồng;
 3. Ý thức vượt khó vươn lên trong mọi công việc;
 4. Có ý thức hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và các cá nhân bên ngoài tổ chức.

3.4 Trình độ ngoại ngữ:

 1. Khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả bằng tiếng Anh: 500 TOEIC hoặc tương đương, khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

4. Cơ hội nghề nghiệp:

4.1 Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

-         Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty cung cấp giải pháp về thương mại điện tử;

-         Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty đang hoặc có dự định triển khai hoạt động và ứng thương mại điện tử;

-         Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các cơ quan nhà nước chuyên quản lý hoặc ứng dụng thương mại điện tử;

-         Giảng dạy trong lĩnh vực thương mại điện tử tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

4.2 Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

-         Tiếp tục học tập nâng trình độ sau đại học trong chuyên ngành thương mại điện tử, các ngành kinh tế và quản trị khác;

-         Khả năng tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh.

 

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT, ĐHQG-HCM

Copyright © 2016 Website Khoa Hệ thống thông tin ĐHKTL. All rights reserved.